Пад на прометот во трговијата на мало

Трговијата на мало со храна, пијалаци и тутун во јуни годинава споредено со истиот месец лани бележи пад во прометот, номинално за 3,3 отсто, а реално за 7,4 проценти.

Според Државниот завод за статистика, намален е прометот и на трговијата на мало со непрехранбени продукти, освен гориво – номинално за 3,8 отсто, а реално за 3,5 проценти, во трговијата на мало, освен трговија со горива, номинално за 3,6 отсто, а реално за 5,4 проценти, како и во трговијата на мало со автомобилски горива, номинално за 42,4 отсто, а реално за 31,4 проценти.