Острово – заборавеното богатство на Скопје

На само 9 километри од центарот на Скопје и на 800 метри од преминот преку пругата на што води кон селото Трубарево и реката Вардар, се наоѓа заштитеното подрачје Острово, кое е прогласено за споменик на природата.

Подрачјето, кое се простира на површина од око локалитети, Езерце, Арборетум и Острово, кои заради својата биолошка и пределна специ претставуваат вреден реликт на природното наследство на Македонија. Во периодот на т овој простор се наоѓало некогашното скопско неогено езеро.

Со повлекување на водата и постепено бил освојуван од сувоземни флорни и фаунистички видови.

Наместо да биде простор за релаксирање, прошетка, едукација, образување, целиот простор е претворен во една огромна депонија на градежен шут. 

Стријата на Институтот за комуникациски студиии во целост може да ја погледнете на следниот ЛИНК

Фотографија и текст: Дарко Андоновски